صفحه اصلی | مزایده ها | مناقصه | ورود به سایت | ثبت نام |


 

1 ) قیمت پیشنهادی باید با حروف و بدون قلم خوردگی باشد.
2 ) کمسیون مزایده و معاملات در رد یا قبول یک یا همه پیشنهادات مختار است.
3 ) کلیه کسورات قانونی بعهده برنده مزایده و یا مناقصه میباشد.
4 ) جهت انجام مقایسه شفاف و عادلانه لطفاً از ارائه هر گونه پیشهناد اضافی خودداری گردد.
5 ) در صورتیکه برنده مزایده و یا مناقصه در مهلت پیش بینی شده حاضر به انعقاد قرارداد نگردد نفر دوم بعنوان برنده مزایده و یا مناقصه اعلام و سپرده نفر اول به نفع شرکت ضبط گردیده و مسترد نخواهد شد و چنانچه نفر دوم نیز حاضر به انقعاد قرارداد نگردد نفر سوم بعنوان برنده مزایده و یا مناقصه شناخته شده و سپرده او نیز به نفع شرکت ضبط گردیده و مسترد نخواهد شد.
6 ) ارائه ضمانتنامه بانکی و یا واریز سپرده در وجه  شرکت ایران خودرو تبریز جهت شرکت در مزایده و یا مناقصه الزامی می باشد.
7 ) کلیه اسناد  ازردیف 1 الی 7 به همراه برگ شرایط شرکت در مزایده و یا مناقصه باید امضاء و مهمور شده و در پاکت (الف) قرار داده شود.
8 ) برگ پیشنهاد قیمت بدون هرگونه  پیشنهاد اضافی در پاکت (ب) قرار داده شود.


توضیح اینکه در صورت ناقص بودن پاکت الف از باز نمودن پاکت (ب) خودداری خواهد شد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت ایران خودرو تبریز می باشد.